Pleisterplaatsen

Bezoekerscentrum en VVV Hegebeintum

Pypkedyk 49173 GC HEGEBEINTUM

0518-411783

www.hegebeintum.info

 

Recreatiebedrijf De SeedyksterToer

Zeedijk 8

9073 TN MARRUM

0518-411434

www.seedykstertoer.nl

2

Harsta Hoeve

Harstawei 2

39173 GA HEGEBEINTUM

0518-413183

www.harstahoeve.nl

3

Kofje en tee drinkerij Yke Muoi

De Oere 48

9142 VL MODDERGAT

0519-589723

www.yke-muoi.nl

 

Museum It Fiskershúske

Fiskerspaad 4-8a

9142 VN MODDERGAT

0519-589454

www.museummoddergat.nl

8

Museum It Fiskershúske

is ook pleisterplaats bij route 8

9

De IJsherberg

Harddraversdijk 1

9101 XA DOKKUM

0519-229500

www.de-ijsherberg.nl

11

Snackbar aan de Kwelderweg in Kollumerpompvan april t/m september

 

Restaurant Natuurlijk Kollumeroord

Slikweg 2

9293 MJ KOLLUMERPOMP

0511-405405

www.natuurlijkkollumeroord.nl

 

Bed & Breakfast Lauwerswille

Foijingawei 114

9293 LR KOLLUMERPOMP

0511-401700

www.lauwerswille.com

 

Zorgstal ‘t Hafhoefke

Allemawei 10

9294 KT OUDWOUDE

0511-795048

www.hafhoefke.nl

 

Restaurant Lauwersland

Foarwei 2A

9294 KD OUDWOUDE

0511-454150

www.restaurantlauwersland.nl

13

Café Foestrum

Eelke Meinertswei 15

9295 KC WESTERGEEST

0511-441768

 

Camping de Greidpôlle

Eelke Meinertswei 31

9295KC WESTERGEEST

0511-441481

www.campingdegreidpolle.nl

 

Zorgstal ‘t Hafhoefke

Ook pleisterplaats voor route 13

 

Restaurant Lauwersland

Ook pleisterplaats voor route 13

14

Terras Prikkebosk

Dammeloane 46

9104 GT DAMWÂLD

0511-421016

www.prikkebosk.nl

15

Café Stynsgea

Geawei 35a

9284 TA AUGUSTINUSGA

0512 - 355163

www.cafestynsgea.nl

 

Minicamping Blauforlaet

Blauforlaet 30

9284 XH AUGUSTINUSGA

0512-351401

www.minicampingblauforlaet.nl

18

Café Stynsgea

Ook pleisterplaats bij route 18

 

Minicamping De Singel

Koaiwei 1

9283 XT SURHUIZUM

0512-351838

19

20

Themapark De Spitkeet

De Dúnen 3

9281 KT HARKEMA

0512-840431

www.despitkeet.nl

Boerderijcamping ‘Yn ‘e Lânsdouwe’

Seadwei 17

9261 XM EASTERMAR

0512-471266

www.lansdouwe.nl

 

Eetgalerie ‘De Zandloper’

Beimastraat 7

9261 VG EASTERMAR

0512-472024

www.dezandloper.nl

 

Herbergh De Parel

E.M. Beimastrjitte 15

9261 VG EASTERMAR

0512-472600

www.herberghdeparel.nl

21

Annema’s Vis (vis- en snackplates)

Zomerweg 5

9254 MB Hurdegaryp

Tel. 0511-472576

www.annemavis.nl

22

Hotel landgoed “De Klinze”

Van Sminiaweg 32-36

9064 KC ALDTSJERK

058-2561050

www.klinze.nl

 

SVR camping Johanna Hoeve

Binnendijk 57

9256 HL RYPTSJERK

0511-431944

www.johanna-hoeve.nl

 

Pension Minicamping De Klaborij

Oosterdijk 10

9256 HV RYPTSJERK

0511-431900

www.klaborij.nl

 

Café ’t Mounehoekje

Dokter Kijlstraweg 93

9063 JE MÛNEIN

058-2561882

 

Restaurant De Trochreed

Bosweg 27

9067 DM READTSJERK

058-2561148

www.detrochreed.nl

25

Stal Fjildsicht

Bûtefjild 44

9269 TV FEANWÂLDEN

058-2561601

www.stalfjildsicht.nl

26

Sandy Road Ranch 

Humaldawei 26a 

9131er Ee 

06-55730700

www.sandyroadranch.nl

10

&

12