Overnachten met paard

Bed & Breakfast

Lauwerswille Foijingawei 114 

9293 LR KOLLUMERPOMP 

0511-401700 

www.lauwerswille.com

 

Bêd en Brochje Bierma 

Mariengaarderweg 15 

9074 TL HALLUM 

0518-431253 

www.bedenbrochje-bierma.nl

 

Bed & Brochje en Minicamping 

de Klaborij 

Oosterdijk 10 

9256 XC RYPTSJERK 

0511-431900 

www.klaborij.nl 

 

BinnenInn Buitenuit B&B / groepsaccommodatie 

Stasjonswei 23 

9123 JZ METSLAWIER 

0519 241836 

www.binneninn.nl 

 

Boerderijcamping Boszicht 

Van Sytzamawei 39 

9114 RV DRIEZUM 

0511-424349 

www.lauwersland.net/boszicht 

 

Boerderijcamping De Koaipleats 

Singel 10 

9104 AG DAMWÂLD 

0511-424549 

www.dekoaipleats.nl 

 

Boerderijcamping Yn 'e Lansdouwe 

Seadwei 17 

9261 XM EASTERMAR 

0512-471266 

www.lansdouwe.nl 

 

Café Blauforlaet 

Blauforlaet 2 

9284 XH AUGUSTINUSGA 

0512-351294 

www.cafeblauforlaet.nl 

 

Camping de Greidpôlle 

Eelke Meinertswei 31 

9295KC WESTERGEEST 

0511-441481 

www.campingdegreidpolle.nl 

 

Camping en Bed en Brochje de Hege Stjelp 

Menno van Coehoornweg 17 

9251 LV BURGUM 

0511-466131 

www.bedenbrochje.nl 

 

Camping en pensionstal Tilhouten 

Willem Loréweg 18 

9291 MC KOLLUM 

0511-521870 

www.pensionstal-tilhouten.nl 

 

Camping It Dreamlân 

Groene Weg 5 

9293 MC KOLLUMERPOMP 

0511-408886 

www.itdreamlan.nl 

Camping/Pension Botniahiem

Doniawei 95

9104 GK DAMWÂLD

0511-422038

www.botniahiem.nl

 

Camping 't Wiid plak

Seadwei 6

9261 XM EASTERMAR

0512-472015

 

Groepsaccommodatie de Fruittuin

Robyntsjewei 22

9261 XV EASTERMAR

0512-341138

www.defruittuin.nl

 

Hamstermieden groepsaccommodatie

De Buorren 66

9289 HH DROGEHAM

0512-331367

www.hamstermieden.nl

 

Hotel Landgoed De Klinze

Van Sminiaweg 32-36

9064 KC ALDTSJERK

058-2561050

www.klinze.nl

 

Minicamping Blauforlaet

Blauforlaet 30

9284 XH AUGUSTINUSGA

0512-351401

www.minicampingblauforlaet.nl

 

Minicamping De Frijheid

Koarndyk 2

9104 AL DAMWÂLD

0511-420496

www.defrijheid.nl

 

Minicamping De Singel

Koaiwei 1

9283 XT SURHUIZUM

0512-351838

 

Recreatiebedrijf De SeedyksterToer

Zeedijk 8

9073 TN MARRUM

0518-411434

www.seedykstertoer.nl

 

Sandy Road Ranch

Sanewei 1

9131 EC EE

06-55730700

www.sandyroadranch.nl

 

SVR Camping Johanna Hoeve

Binnendijk 57

9256 HL RYPTSJERK

0511-431944

www.johanna-hoeve.nl

 

Vakantiewoning Mientjes Morgen

Zeedijk 5

9172 AP FERWERT

0518-412143

www.noarderleech.nl

 

Zorgstal ‘t Hafhoefke

Allemawei 10

9294 KT OUDWOUDE

0511-795048

www.hafhoefke.nl