Maneges - stalling

De Osseweide 
Harddraversdijk 82 

9101 PH DOKKUM 

0519-222289 

www.deosseweide.nl 


Manege de Hynsteblom 
Kolkreed 2 

9154 AS FOUDGUM 

0519-222912 

www.hynsteblom.nl 


Manege 'De Hynstefinne' 
Jouwsmabuorren 1 

9074 LL HALLUM 

0518-432483 


Manege 'De Hynstep' 
Hiausterweg 10 

9147 BH HANTUM 

0519-220734 


Manege De Maartenruiters 
Jumaweg 5 

9291 NA KOLLUM 

0511-453975 


Manege De Sanjes 
Sânjesreed 8b 

9062 EK OENTSJERK 

058-2561300 

www.psv-trynwalden.nl

 
Manege Vrieswijk 
Trekwei 7 

9104 AB DAMWÂLD 

0511-424588 

www.manegevrieswijk.nl 


Mennomaneezje 
Menno van Coehoornweg 9-C 

9251 LV BURGUM 

0511-840179/0511-462967 

www.demennomaneezje.nl 


Paardenpension ‘De Suwâldsterdyk” 
T. Wijtsma Suwâldsterdyk 4 

9255 LG TYTSJERK 

Tel 0511-431275 

 

Paardenstalling H. Hamstra 
Easterbeintumerdyk 1 

9171 GE BLIJE 

0519-562425 


Paardenstalling Jansma-Havinga 
Zuidermiedweg 11 

9074 LD HALLUM 

0518-432905 

 

Stal Cupido

De Fjouwer Roeden 2

9233 LT BOELENSLAAN

0512-356693

www.stalcupido.com

Paardenstalling Kirsten Nauta 
Soensterdijk 3 

9293 MD KOLLUMERPOMP 

0511-408476 

 

Pensionstal Ludema 
Wâlddyk 2 

9113 AS WÂLTERSWÂLD 

0519-293821 

www.ludemastate.nl 

info@ludemastate.nl 


Rij- en Mencentrum Heechsan 
Schuilenburgweg 5 

9261 XA EASTERMAR 

0512-472028 

www.heechsan.nl 


Rij- en menschool en Stalhouderij It Hoarnleger 
Sylsterwei 2 

9132 EK ENGWIERUM 

0511-408505 

www.ithoarnleger.nl 

ithoarnleger@hetnet.nl

 
Stal Acronius 
Elba 6

9151 AB HOLWERD 

0519-651375 


Stal Fjildsicht 
Familie Wijbenga 

Bûtefjild 44 

9269 TV FEANWÂLDEN 

058-2561601 

www.stalfjildsicht.nl 


Stalling De SeedyksterToer 
Zeedijk 8 

9073 TN MARRUM 

0518-411434 

www.seedykstertoer.nl

 
Westernranch Lits River Ranch 
Langewijk 17A 

9322 TS BOELENSLAAN 

0512-342996 

www.litsriverranch.com 


Zorgstal ‘t Hafhoefke 
Allemawei 10 

9294 KT OUDWOUDE 

0511-795048 

www.hafhoefke.nl 

 

Sandy Road Ranch 

Humaldawei 26a 

9131er Ee 

06-55730700

www.sandyroadranch.nl